• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DESIGNBYU 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. 1. Algemene voorwaarden: het onderhavige document "Algemene voorwaarden DesignByU". 2. DesignByU: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hoofdweg 256, 9695AV te Bellingwolde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66295467. 3. Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie DesignByU een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 4. Partijen: DesignByU en de wederpartij gezamenlijk. 5. Overeenkomst: iedere tussen DesignByU en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee DesignByU zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten. 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens DesignByU aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder begrepen al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde textielproducten en/of (home)accessoires. 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DesignByU en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. | AANBOD, TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Elk aanbod van DesignByU, waaronder offertes van DesignByU mede begrepen, is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van DesignByU is voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. Offertes van DesignByU zijn gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan geldig, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van DesignByU dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van DesignByU dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DesignByU nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5. Indien het aanbod van DesignByU minimale bestelhoeveelheden vermeldt, is deze bestelhoeveelheid tevens van toepassing op latere overeenkomsten met betrekking tot dezelfde producten. Met voorafgaande uitdrukkelijk instemming van DesignByU kan van vermelde minimale bestelhoeveelheden worden afgeweken. 6. Ten aanzien van bestelde aantallen geldt een marge van 5%, zonder dat zulks als tekortkoming van DesignByU of de feitelijke leverancier kan worden aangemerkt. Indien partijen zijn overeengekomen dat minder dan de door DesignByU vermelde minimale bestelhoeveelheid wordt geleverd, bedraagt het percentage als bedoeld in de vorige zin 10%. Gefactureerd wordt op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheden. 7. Iedere overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de wederpartij de daartoe door DesignByU verstrekte orderbevestiging heeft ondertekend en in het bezit heeft gesteld van DesignByU. Tevens geldt een overeenkomst als tot stand gekomen in geval DesignByU met kennelijke instemming van de wederpartij met de uitvoering van de order is aangevangen. 8. Vķķr ondertekening en teruglevering van de orderbevestiging aan DesignByU door de wederpartij aangebrachte wijzigingen daarin, brengt geen overeenkomst tot stand, tenzij DesignByU anders aangeeft. 9. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. 10. Het in welke mate dan ook wijzigen van bestellingen door de wederpartij na totstandkoming van de overeenkomst, is slechts mogelijk met instemming van DesignByU. De bedoelde wijzigingen kunnen de oorspronkelijk overeengekomen prijs, alsook de uitvoerings- en leveringstermijn(en) beīnvloeden. De wederpartij aanvaardt dat ten gevolge van het wijzigingen van de bestelling door de wederpartij, de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten en de termijn(en) van uitvoering- en levering tevens kunnen wijzigen. ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 1. In het bijzonder, doch niet uitsluitend in geval van producten die in enige mate volgens specificaties van de wederpartij worden vervaardigd (hierna: maatwerkorders), staat de wederpartij ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van DesignByU, alle gegevens (waaronder mede begrepen eventuele omschrijvingen, foto's en/of tekeningen van de te vervaardigen of te bewerken producten of bestanddelen daarvan) die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door DesignByU voorgeschreven wijze, aan DesignByU verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de wederpartij goedgekeurde voorstellen, samples of prototypes die door DesignByU aan de wederpartij beschikbaar zijn gesteld. DesignByU gaat over tot de productie van de gehele order in geval de wederpartij onmiskenbaar het voorstel, de sample of het prototype van DesignByU heeft goedgekeurd. De door de wederpartij gegeven goedkeuring is onherroepelijk indien DesignByU op basis van die goedkeuring met de productie van de order is aangevangen. 3. Afwijkingen tussen enerzijds de door de wederpartij goedgekeurde voorstellen, samples of prototypes als bedoeld in het vorige lid, en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt vervaardigd en geleverd, kunnen geen reden zijn voor reclames, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn dan wel voor de wederpartij geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het geleverde, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN 1. De levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. Levering geschiedt af fabriek ("ex works"), conform de laatst geldende versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten in de fabriek aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het ophalen van de producten in de fabriek worden door de wederpartij gedragen. 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen overeenkomen dat DesignByU voor het transport zorgdraagt. Het risico van laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de wederpartij. De wederpartij kan zich tegen deze risico's verzekeren. 3. In geval door of namens DesignByU voor het transport wordt zorggedragen, geschiedt levering op een door DesignByU dan wel de feitelijke leverancier te bepalen wijze op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. 4. Voor zover de wederpartij vooraf niet uitdrukkelijk informatie heeft verstrekt over de wijze van verpakking van de producten dan wel de door de wederpartij gewenste wijze van verpakking redelijkerwijs niet kan worden gehonoreerd, bepaalt DesignByU dan wel de feitelijke leverancier de wijze van verpakking van de producten. 5. DesignByU behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (doen) leveren. 6. DesignByU spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe DesignByU zich jegens de wederpartij heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van DesignByU treedt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, niet eerder in dan nadat de wederpartij DesignByU schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen DesignByU haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van DesignByU als bedoeld in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 8. De uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe DesignByU zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat DesignByU alle voor de uitvoering c.q. levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen. 9. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is DesignByU, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Voor zover deze kosten niet bepaalbaar zijn, worden deze kosten naar redelijkheid door of namens DesignByU vastgesteld. 10. Indien de wederpartij haar (afname)verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, DesignByU de overeenkomst op die of andere gronden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 ontbindt, alsook in geval de producten om welke redenen dan ook door de wederpartij worden geretourneerd, komt DesignByU volledige beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de betreffende producten toe en is DesignByU gerechtigd de bestemming die aan de producten wordt gegeven, zelf te bepalen. ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN KLACHTEN 1. De door DesignByU geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 2. De wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan DesignByU. In geval de (restant)betaling ten tijde van de levering wordt voldaan, geldt dat de wederpartij daarmee bevestigt dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen drie dagen na de levering schriftelijk mededeling te doen aan DesignByU. 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, dan wel reclameert ten aanzien van eigenschappen van producten, welke door de wederpartij eerder zijn goedgekeurd of bevestigd, vloeit er voor DesignByU uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan DesignByU bestaan. ARTIKEL 7. | OVERMACHT 1. DesignByU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan tekortkomingen of vertragingen toerekenbaar aan de feitelijke leverancier van de producten. 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3. Indien DesignByU bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. DesignByU is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst DesignByU ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is DesignByU gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 3. Voorts is DesignByU gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DesignByU op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van DesignByU behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die DesignByU ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 6. Indien DesignByU de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN 1. Alle door DesignByU vermelde prijzen zijn exclusief btw. 2. DesignByU is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden 50% van de overeengekomen prijs bij totstandkoming van de overeenkomst te voldoen. Het restant dient bij de levering te worden voldaan. DesignByU is niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de door de wederpartij verschuldigde en reeds opeisbare vorderingen zijn voldaan. 4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door DesignByU voorgeschreven wijze. 5. DesignByU is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. 6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van DesignByU, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6, is DesignByU vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan de wederpartij van de producten in de fabriek, niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de specificaties van de wederpartij op basis waarvan de producten zijn of worden vervaardigd. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DesignByU kan worden toegerekend. 3. De wederpartij staat ervoor in dat de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde gegevens, waaronder merktekens, logo's e.d., geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Door het aanleveren van de bedoelde gegevens verklaart de wederpartij gerechtigd te zijn deze door of namens DesignByU te laten verwerken voor de uitvoering van bestellingen. De wederpartij vrijwaart DesignByU van alle aanspraken van derden ter zake. 4. DesignByU is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder gevolgschade is dan ook mede begrepen schade bestaande uit omzetderving ten gevolge van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de producten door of namens niet DesignByU. 5. Mocht DesignByU, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is DesignByU te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient DesignByU daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van DesignByU ter zake vervalt. 6. De aansprakelijkheid van DesignByU is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DesignByU betrekking heeft. Indien de schade waarvoor DesignByU, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van DesignByU daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van DesignByU dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens DesignByU één jaar. 8. De wederpartij vrijwaart DesignByU van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan DesignByU toerekenbaar is. Indien DesignByU uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden DesignByU zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DesignByU, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DesignByU en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Alle producten blijven eigendom van DesignByU totdat de wederpartij ter zake de betreffende order al haar betalingsverplichtingen jegens DesignByU is nagekomen. 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DesignByU te bewaren. 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DesignByU hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DesignByU of door DesignByU aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient DesignByU op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat DesignByU de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van DesignByU staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij de wederpartij of derden rusten, behoudt DesignByU zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door haar geleverde samples en prototypes. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij voortvloeit. 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft DesignByU het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van DesignByU wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen. 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.